תנאי שירות ופרטיות

תקנון אתר שיפט

כללי
תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי
המשתמש באתר של חברת LTD LIVE SHIFT) להלן בהתאמה: ”האתר“; ”מפעילת האתר“).
קרא תקנון זה במלואו ובעיון. כותרות התקנון הסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד. למען הסר ספק, לא
ייראה כהסכם לטובת צד שלישי כלשהו.
אתר: LTD LIVE SHIFT הינו אתר ישראלי ברשת האינטרנט.
גלישה באתר ומהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך
מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. אחריות מפעילת האתר מוגבלת כמפורט בהסכם
זה. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לפעולות ו/או בין צדדים שלישיים. אין להפר את זכויות הקניין
הרוחני של מפעילת האתר. הוראות חשובות אלה חלות, ללא הגבלה, על כל המשתמשים באתר .
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד. אין להשתמש
בתכנים באתר באופן אחר מהקבוע בתנאי השימוש של האתר, אלא אם קיבלת את הסכמתה
המפורשת, מראש ובכתב של מפעילת האתר ובכפוף לתנאי הסכמתה (אם תינתן).
הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ו/או להשתמש, או לאפשר
לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים שבאתר. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי אם בדרך
של משלוח פרסומות ו/או בכל דרך אחרת ללא קבלת הסכמת מפעילת האתר בכתב ומראש ובהתאם
לתנאיה ולשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר. היה ונעשה פרסום באתר, מפעילת האתר לא
תהיה אחראית לתוכן הפרסומים ו/או לנזקים (בין ישירים ובין אם עקיפים) העלולים להיגרם בשל כך.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מכל סוג שהוא,
לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה אין ליצור ואין
להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים ממפעילת האתר.
שינויים בתקנון
תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע“י מפעילת האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.
פרטיות
מפעילת האתר תעשה כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי
המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מפעילת האתר אינה יכולה א לחסום ו/או
למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע ו/או שרתי האתר והמשתמש מוותר
בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד מפעילת האתר בעניין זה.
בעת השימוש באתר ייאסף מידע אודות הדפים והמודעות שהוצגו בפני המשתמש, התכנים שעניינו
אותו, זמן שהייתו באתר ואילו פעילויות ביצע בו. המידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי לכן
המידע שנאסף הינו בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. מפעילת האתר רשאית לשמור את המידע
ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. מפעילת האתר רשאית
להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שיעשה המשתמש באתר לצורך הפקת וניתוח מידע
סטטיסטי. מפעילת האתר רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין
הנתונים מתייחסים למשתמש באופן אישי או מזהים אותו באופן אישי.
מפעילת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטיך לצד שלישי בין היתר, במקרה שבו הפרת תנאי
הסכם זה או כל הסכם נוסף עם מפעילת האתר או מי מטעמה וכן במקרה שבו נתקבל בידי מפעילת
האתר או בידי צד שלישי צו מרשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.
מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב“עוגיות“ קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן
הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך
להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. מובהר כי קבצים אלה לא יכילו כל מידע מזהה באופן
אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב ”עוגיות“ או שיימחקו.
הפרות וסעדים
אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק לשכפל, להפיץ,
לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את
הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים
מהאתר ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר או בעל הזכויות המתאים.

הוראות התנהגות באתר
מובהר בזאת, כי מפעילת האתר רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא להציג כלל
כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.

מפעילת האתר רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם,
ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה
כנגד פרסום כאמור.

הגבלת אחריות
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר. מפעילת
האתר לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין
שאין להתנות עליהם.
נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום
בשקלים, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמו
שהוא (Is As (לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה (מכל מין ו/או סוג), תביעה (מכל מין
ו/או סוג) או דרישה (מכל מין ו/או סוג) כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו
או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
מפעילת האתר אינה אחראית למהימנות ו/או דיוק ו/או שלמות התכנים המוצגים באתר והמשתמש
מצהיר כי מובהר לו כי המידע באתר הוא למטרות שירות, שיווק ופרסום בלבד .

באחריות המשתמש לבחון את התאמת הפריט ו/או המידע לצרכיו.

המשתמש מצהיר כי מטרת השימוש באתר היא קבלת מידע ו/או מחירי פריטים ו/או הצעות מחיר
לרכישת פריטים לצרכי מחקר בסיסי בלבד/

מפעילת האתר רשאית לבטל כל הצעת מחיר בכל עת ומכל סיבה שהיא וזאת בין אם התקבלה
הזמנה ובין אם לא התקבלה הזמנה מהמשתמש ו/או מי מטעמו וזאת בהתאם לשיקול דעתה ומבלי
להודיע ו/או לעדכן את המשתמש והמשתמש יהיה מנוע מלטעון בדבר אי תקפותו של תנאי זה.

הפריטים באתר מיועדים למטרות מחקר בסיסי בלבד ורכישתם, קבלתם, בין אם בתמורה ובין אם
שלא בתמורה, ישירות מהחברה ו/או ממשווק מורשה של פריטי החברה ו/או מצדדים שלישיים,
כפופים לשימוש ולמגבלות המפורטים בהסכם המכר.

המידע והתכנים המוצגים באתר הם למטרות שיווק שירות ופרסום בלבד והמשתמש מצהיר כי
מובהר לו כי מפעילת האתר אינה אחראית למהימנות ו/או דיוק, ו/או שלמות התכנים המוצגים באתר
ואינה אחראית לכל רשלנות ו/או מחדל אשר קשורים או עשויים להיות בקשר לתכנים ו/או השימוש
שנעשה בהם וכי על המשתמש חלה האחריות המלאה לבדיקת דיוקו של המידע, איכותו והתאמתו
לצרכיו.

המשתמש מצהיר כי בהינתן הפניה לאתרים נוספים באינטרנט, הרי שהוא מסיר כל אחריות
מהחברה בשל הפניות אלו וכי מצהיר שידוע לו כי החברה אינה אחראית ואין באפשרותה לבחון את
טיבו ו/או טיבעו של המידע המוצג באתרים אלו.

המשתמש מצהיר כי בהינתן הפניה לפריטי מידע חיצוניים שאינם כתובים ו/או ערוכים על ידי
החברה, הרי שהוא מסיר כל אחריות מהחברה בשל הפניות אלו וכי הוא מצהיר שידוע לו כי החברה
אינה אחראית ואין באפשרותה לבחון את טיבם ו/או טיבעם של פריטי מידע חיצוניים שאינם כתובים
ו/או ערוכים על ידי החברה.

מפעילת האתר, החברה או מי מטעמם אינם אחראים בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, שיגרם
למשתמש באתר, למי מטעמו, ו/או צדדים שלישיים וזאת בגין השימוש בפריטים, ו/או במידע, ו/או
בתכנים המופרסמים באתר.

קישורים

ככל שיופיעו באתר קישורים לאתרי אינטרנט שאינם של מפעילת האתר, מפעילת האתר אינה
אחראית לתקינותם / אמינותם / חוקיותם / ביצועיהם של אותם אתרים ו/או לתוכן הנמצא בהם ו/או
לאיכות וטיב השירותים או המוצרים המסופקים בהם ו/או באמצעותם. המעבר לאתרים אלו
באמצעות הקישורים מהאתר נעשית על אחריות המשתמש בלבד, ובהתאם הוא לא יוכלל בוא
למפעילת האתר בטענה כלשהי בקשר לנזקים שנגרמו לו על ידי ו/או באותם אתרים ו/או בשל
הגלישה לאותם אתרים ו/או בכל הקשור לנגישות אליהם.

כמו כן, מפעילת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים או עדכניים ויובילו
אותך לאתר אינטרנט פעיל.

מפעילת האתר רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים
חדשים, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

שינויים באתר, הפסקת השירות ושירותי תמיכה טכנית

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל צורך להודיע על כך
מראש, להפסיק את זמינות השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו ו/או ארגונו ו/או מהותו ו/או
לכל צורך אחר. שינויים אילו יכולים להיות בדרך של שינוי מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של
השירותים המוצעים בו וכן שינוי בכל היבט אחר הכרוך באתר ובתפעולו. שינויים מעין אילו, עלולים
ליצור בתחילה חוסר נוחות ולהיות מאופיינים בתקלות, הפסקת תקשורת וכיו“ב. לא תהיה לך כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות אגב ביצוען ו/או
הפסקת זמינות האתר כאמור.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להחליט בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי על סגירת
האתר.. מובהר בזאת כי היה ורשות מסוימת תחליט על סגירת האתר, מכל סיבה שהיא, בין אם
באופן זמני ובין אם לצמיתות לא תחול כל חובה על מפעילת האתר להתריע על כך מראש ולא תהיה
לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר בקשר לכך.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לערוך שינויים בתנאי
השימוש באתר וזאת ללא כל מתן הודעה מוקדמת על כך באתר.. לפיכך אנו ממליצים כי תעיין
בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בתנאי
השימוש בו, אם חלו.

מפעילת האתר אינה מתחייבת לספק שירותי תמיכה טכנית לרבות, אך לא רק, שירות בדבר תפעול
האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד
מפעילת האתר בגין היעדר שירותי תמיכה טכנית כאמור.

אבטחה

מפעילת האתר פועלת לאבטחת האתר באמצעות) SSL פרוטוקול לתקשורת מאובטחת באינטרנט
Secur (תעודה דיגיטאלית מסוג Server Web SSL מותקנת על השרת ומאפשרת העברת מידה בצורה
מאובטחת. התעודה הדיגיטאלית המותקנת על השרת, מבצעת את הפעולות הבאות: מאמתת
שהשרת שאליו אתה מחובר הוא אכן השרת הנכון; יוצרת ערוץ תקשורת מאובטח עלי ידי הצפנת כל
המידע המועבר בין דפדפן האינטרנט לבין השרת; ומבצעת בדיקה כי המידע שנשלח מהמחשב
האישי יגיע בשלמותו, ללא טעויות וללא שיבושים אל האתר.

חדירה למערכות המחשב של האתר או של מפעילת האתר מהווה עבירה פלילית לפי הדין החל
בישראל. מובהר בזאת כי למרות מנגנוני האבטחה שבהם משתמשת מפעילת האתר היות ומדובר
בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, מפעילת האתר אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות
למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלו, חשיפת מידע ו/או שיבושים ו/או הפרעות לפעילות מערכות
המחשב המשמשות את האתר, על כן האחריות בגין העברת מידע כלשהו על ידי המשתמש דרך
האתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי
מפעילת האתר במקרה שבו מידע זה ייחשף לגופים לא מורשים.